کادر اداری و اجرایی  
1- رضا دهقانیان     معاون آموزشی
2--علرضا فخارزاده بمی       معاون فن آوری
3-محمد معظمی     معاون اجرایی   
4-رضا رستمی پور     معاون پرورشی
5-محمد مهدی آذرخوش      مربی آزمایشگاه
6- مجتبی حسین زاده       سرایدار و خدمتگذار
     
 
نقشه سایت