کادر اداری و اجرایی  
1- رضا دهقانیان     معاون آموزشی       
2-محمد معظمی     معاون اجرایی   
3-مهدی یوسفی پور     معاون پرورشی
4-محمد مهدی آذرخوش      مسئول اموزش
5- مجتبی حسین زاده       سرایدار و خدمتگذار
     
 
نقشه سایت