کادر آموزشی و علمی  
اسامی کادر علمی آموزشی مرکز آموزشی علامه حلی بم :
1-مسعود رستمی        دبیر ریاضی
2-محمد رضا حسانی     دبیر ریاضی
3-مهدی علینژاد             دبیر ریاضی
4-علی قلعه خانی          دبیر ریاضی
5-علیرضا مجاهدی          دبیر فیزیک 
6-محمد جعفری            دبیر فیزیک
7-مسعود دهقانی          دبیر فیزیک
8-محمد حمیدی مقدم     دبیر فیزیک
9-حسین الله آبادی          دبیر شیمی
10-مهرداد سام              دبیر شیمی 
11-علی دریجانی            دبیر شیمی
12-عباس ملک آبادی        دبیر زیست شناسی
13-سید محمد حبیب الهی دبیر زیست شناسی
14-داود دریجانی          دبیر زبان فارسی
15-وحید رحیمی مجد    دبیر زبان فارسی
16-علیرضا صائب          دبیر زبان فارسی
17-ولی وکیلی             دبیر زبان انگلیسی
18-عباس برجی           دبیر دین و زندگی
19-حسن نظام آبادی      دبیر دین وزندگی
20-رضا دانشفر           دبیر دین و زندگی
 
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
نقشه سایت