کادر آموزشی و علمی  
اسامی کادر علمی آموزشی مرکز آموزشی علامه حلی بم :
1-مسعود رستمی               دبیر ریاضی
2-محمد رضا  بینش              دبیر ریاضی
3-امیر مرادی                      دبیر ریاضی
4-محمد مهدی آذرخوش          دبیر فیزیک
5-محمد امین کمالدینی          دبیر فیزیک 
6-صادق جعفری                   دبیر تربیت بدنی
7-مسعود دهقانی                دبیر فیزیک
8-رضا دریجانی                دبیر شیمی
9-حسین الله آبادی          دبیر شیمی
10-رضا دهقانیان             دبیر شیمی 
11-علی دریجانی            دبیر شیمی
12-عباس ملک آبادی        دبیر زیست شناسی
13-مرتضی علوی فر        دبیر زیست شناسی
14-داود دریجانی            دبیر زبان فارسی
15-احمد ستار                دبیر زبان فارسی
16-علیرضا صائب          دبیر زبان فارسی
17-محمد سیدی            دبیر زبان انگلیسی
18-علی مهرسا           دبیر  زبان انگلیسی
19-رضا جواد نیا            دبیر دین وزندگی
20-رضا دانشفر           دبیر دین و زندگی
 
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
نقشه سایت